1. Công nghệ thông tin

ELASTICSEARCH 4. INDEX API

INDEX API LÀ GÌ?

Index API làm nhiệm vụ thêm mới và cập nhật bản ghi JSON (hành động indexing) vào index riêng biệt, biến nó trở thành "có thể tìm kiếm được" (indexing a typed JSON document in a specific index).

Ví dụ: request thêm mới một bản ghi vào index "twitter", type "tweet", bản ghi này sẽ có id = 1

PUT twitter/tweet/1 { "user" : "kimchy", "post_date" : "2009-11-15T14:12:12", "message" : "trying out Elasticsearch" }
Response thành công sẽ có dạng
{ "_shards" : { "total" : 2, "failed" : 0, "successful" : 2 }, "_index" : "twitter", "_type" : "tweet", "_id" : "1", "_version" : 1, "_seq_no" : 0, "_primary_term" : 1, "result" : "created" }

INSERT - THÊM MỚI

Nhiệm vụ của Index API là thêm mới một bản ghi JSON, sử dụng 2 REST method là PUT và POST

  • Sử dụng method PUT khi ta muốn tự mình khai báo id cho bản ghi theo cú pháp sau (thay đổi index_name, type_name, id, field_name, value theo yêu cầu sử dụng):
  • PUT /index_name/mapping_name/id { field_name(s): value(s) } 
    Có thể thêm vào cuối request URL (sau id) tham số op_type theo 1 trong 2 cú pháp sau:
    ?op_type=create hoặc /_create 
    Khi khai báo tham số này, nếu thêm mới bản ghi với một id đã tồn tại trong ES thì việc thêm mới sẽ bị hủy bỏ.Sử dụng method POST với cú pháp sau để Elasticsearch tự sinh id và gán cho bản ghi:

POST /index_name/mapping_name { field_name(s): value(s) }
(còn tiếp)

Từ khóa: elasticsearch, vtcc_intern_9, Công nghệ thông tin
hóng phần tiếp theo

Trả lời

hóng phần tiếp theo
Hay quá nha :”> ra bài tiếp nhé
Có gì khác với index của database không bạn
khi các field được cập nhật, index có thay đổi theo không?
Quang mô tả rõ hơn về các đặc điểm Index của elasticsearch nhé
index của elasticsearch có gì đặc biệt không bạn?