Các thời kỳ lịch sử của Hàn Quốc?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Thần thoại Dangun và thời đại Gochosun (Chosun cổ) 2. Thần thoại Dangun 3. Thời đại Tam Quốc (Thế kỷ thứ 1 trước CN ~ năm 668 sau CN) 4. Thời đại Shilla thống nhất (Năm 668 ~ 935) 5. Thời đại Goryo (918 ~ 1392) 6. Thời đại Chosun (1392 ~ 1910) 7. Thời kỳ bị Nhật chiếm đóng (1910 ~ 1945) 8. Thời đương đại
Trả lời
1. Thần thoại Dangun và thời đại Gochosun (Chosun cổ) 2. Thần thoại Dangun 3. Thời đại Tam Quốc (Thế kỷ thứ 1 trước CN ~ năm 668 sau CN) 4. Thời đại Shilla thống nhất (Năm 668 ~ 935) 5. Thời đại Goryo (918 ~ 1392) 6. Thời đại Chosun (1392 ~ 1910) 7. Thời kỳ bị Nhật chiếm đóng (1910 ~ 1945) 8. Thời đương đại