Các thuộc tính cơ bản của chú ý là gì? Định nghĩa cụ thể các thuộc tính đó?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các thuộc tính cơ bản của chú ý là:

  • Tập trung: khả năng chỉ chú ý đến đối tượng cần thiết cho hoạt động lúc đó

  • Bền vững: khả năng duy trì lâu dài chú ý vào một hay một số đối tượng của hoạt động.

  • Phân phối: khả năng cùng một lúc chú ý đầy đủ đến nhiều đối tượng hay nhiều hoạt động khác nhau một cách có chủ định

  • Di chuyển khả năng chuyển chú ý từ đối tượng này sang đối tượng khác theo yêu cầu của hoạt động

Trả lời

Các thuộc tính cơ bản của chú ý là:

  • Tập trung: khả năng chỉ chú ý đến đối tượng cần thiết cho hoạt động lúc đó

  • Bền vững: khả năng duy trì lâu dài chú ý vào một hay một số đối tượng của hoạt động.

  • Phân phối: khả năng cùng một lúc chú ý đầy đủ đến nhiều đối tượng hay nhiều hoạt động khác nhau một cách có chủ định

  • Di chuyển khả năng chuyển chú ý từ đối tượng này sang đối tượng khác theo yêu cầu của hoạt động