Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra tại rất nhiều nước phát triển.Nó mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế,những tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường.
Trả lời
Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra tại rất nhiều nước phát triển.Nó mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế,những tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường.