Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay
Cùi chỏ tay phải

Trả lời

Cùi chỏ tay phải
Tay phải

Tay phải

Tay phải
Tay phải