Cần làm gì để cải thuện được trình độ ngoại ngữ của bạn?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Cần học hỏi và fai tìm hiểu nhất là fai nghe giảng r hk thuộc các từ ms để có thêm kiến thức😂😂
Trả lời
Cần học hỏi và fai tìm hiểu nhất là fai nghe giảng r hk thuộc các từ ms để có thêm kiến thức😂😂
Cần học từ mới và chăm chỉ nghe những bài báo bản tin hay đọc sách để rèn luyện trình độ hơn