Câu dưới đây sai ở đâu: "Ông vừa tham gia Hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp lần thứ III?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sai về trật tự từ. Sửa lại: Ông vừa tham gia Hội nghị thượng đỉnh lần thứ III các nước nói tiếng Pháp.
Trả lời
Sai về trật tự từ. Sửa lại: Ông vừa tham gia Hội nghị thượng đỉnh lần thứ III các nước nói tiếng Pháp.