Mục tiêu đào tạo của ngành Sư phạm hóa là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

*Về phẩm chất đạo đức Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: - Thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề. - Có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên. *Về kiến thức - Có những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. - Hiểu và nắm vững các kiến thức chuyên sâu về hóa học cơ bản ở trình độ đại học. - Hiểu và nắm vững các kiến thức về lý luận nghiệp vụ sư phạm. - Các yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông. *Về kỹ năng - Có kỹ năng tiến hành các thực nghiệm hóa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học và bước đầu có khả năng tư duy sáng tạo trong công tác. - Có kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng được những kiến thức về tâm lý, giáo dục học, phương pháp dạy học để giảng dạy tốt môn hóa học ở trường Trung học phổ thông.
Trả lời
*Về phẩm chất đạo đức Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: - Thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề. - Có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên. *Về kiến thức - Có những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. - Hiểu và nắm vững các kiến thức chuyên sâu về hóa học cơ bản ở trình độ đại học. - Hiểu và nắm vững các kiến thức về lý luận nghiệp vụ sư phạm. - Các yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông. *Về kỹ năng - Có kỹ năng tiến hành các thực nghiệm hóa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học và bước đầu có khả năng tư duy sáng tạo trong công tác. - Có kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng được những kiến thức về tâm lý, giáo dục học, phương pháp dạy học để giảng dạy tốt môn hóa học ở trường Trung học phổ thông.