Cấu trúc bị động trong ngữ pháp Hán ngữ cổ đại là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cấu trúc bị động là câu mà nhấn mạnh vào đối tượng bị tác động của động từ Có các dạng câu bị động như sau: - Không có tiêu chí hình thức: câu tự dịch ra nghĩa bị động - Có tiêu chí hình thức: + Kẻ bị động + Động từ + ư/vu + Kẻ chủ động + Kiến/ mông/ tao/ bị + Động từ + Kẻ bị động + vi + Kẻ chủ động + sở + Động từ
Trả lời
Cấu trúc bị động là câu mà nhấn mạnh vào đối tượng bị tác động của động từ Có các dạng câu bị động như sau: - Không có tiêu chí hình thức: câu tự dịch ra nghĩa bị động - Có tiêu chí hình thức: + Kẻ bị động + Động từ + ư/vu + Kẻ chủ động + Kiến/ mông/ tao/ bị + Động từ + Kẻ bị động + vi + Kẻ chủ động + sở + Động từ