Chất lỏng nào nặng hơn nước và không tan trong nước?

Các chất lỏng khác nhau đều có tỷ trọng riêng của nó. Chất nhẹ hơn sẽ nổi lên còn chất nhẹ hơn sẽ chìm xuống. Ví dụ: dầu nổi trên nước do dầu có tỷ trọng riêng nhỏ hơn nước. Không biết có chất lỏng nào nặng hơn nước không?
Từ khóa: Khoa học

Tất nhiên là có, cái gì bỏ vào nước chìm xuống là nặng hơn nước, như siro, hợp chất hữu cơ dạng lỏng vd như anilin,... Còn 1 loại nặng hơn nước gần 13.6 lần, là đơn chất và có lẽ là chất lỏng nặng nhất ở nhiệt độ thường đó là thủy ngân, thả quả tạ sắt vào nó còn nổi huống chi nước 😁😁

Trả lời

Tất nhiên là có, cái gì bỏ vào nước chìm xuống là nặng hơn nước, như siro, hợp chất hữu cơ dạng lỏng vd như anilin,... Còn 1 loại nặng hơn nước gần 13.6 lần, là đơn chất và có lẽ là chất lỏng nặng nhất ở nhiệt độ thường đó là thủy ngân, thả quả tạ sắt vào nó còn nổi huống chi nước 😁😁

Đính chính lại câu hỏi của bạn là nặng hơn sẽ chìm xuống, chứ không phải nhẹ hơn sẽ chìm xuống!

Thân ái.

Đáp án là thuỷ ngân.
Có chứ bạn. Xăng nổi trên nước là do phân đoạn xăng gồm các cấu tử nhẹ có tỷ trọng nhẹ hơn nước, các phân đoạn khác trong chưng cất dầu ví dụ dầu nhờn (nhớt) ... và nhiều hợp chất hữu cơ kị nước khác có tỷ trọng nặng hơn nước đều bị chìm trong nước cả.