Chỉ ra đặc điểm của hiện đại hóa dưới góc nhìn xã hội học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hiện đại hóa là quá trình đồng nhất hóa. Nhiều kiểu xã hội truyền thống đa dạng đã tồn tại. Trong khi đó các kiểu xã hội hiện đại chia sẻ với nhau nhiều đặc điểm chung qua liên kết, phụ thuộc lẫn nhau, vì nhiều xã hội đồng nhất đến mức có thể hình thành nhà nước toàn cầu.
Trả lời
Hiện đại hóa là quá trình đồng nhất hóa. Nhiều kiểu xã hội truyền thống đa dạng đã tồn tại. Trong khi đó các kiểu xã hội hiện đại chia sẻ với nhau nhiều đặc điểm chung qua liên kết, phụ thuộc lẫn nhau, vì nhiều xã hội đồng nhất đến mức có thể hình thành nhà nước toàn cầu.