Học để làm gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Để hiểu biết các tri thức, tiếp thu kiến thức mới
Trả lời
Để hiểu biết các tri thức, tiếp thu kiến thức mới