Hãy trình bày đặc điểm của năng lực?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Năng lực gồm có hai hình thức là năng lực chung và năng lực chuyên môn. Năng lực chung là cơ sở của năng lực chuyên môn và năng lực chuyên môn không thể thay thế cho năng lực chung. Năng lực chung là năng lực cơ bản, cần thiết cho tất cả mọi người để cá nhân có thể sống, làm việc và tham gia hiệu quả vào các ngành hoạt động và bối cảnh xã hội khác nhau.Năng lực chuyên môn là khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như khả năng đánh giá kết quả chuyên môn một cách độc lập, có phương pháp và chính xác về một chuyên môn.
Trả lời
Năng lực gồm có hai hình thức là năng lực chung và năng lực chuyên môn. Năng lực chung là cơ sở của năng lực chuyên môn và năng lực chuyên môn không thể thay thế cho năng lực chung. Năng lực chung là năng lực cơ bản, cần thiết cho tất cả mọi người để cá nhân có thể sống, làm việc và tham gia hiệu quả vào các ngành hoạt động và bối cảnh xã hội khác nhau.Năng lực chuyên môn là khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như khả năng đánh giá kết quả chuyên môn một cách độc lập, có phương pháp và chính xác về một chuyên môn.