Ba thuộc tính của pháp luật ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

• Tính quy phạm phổ biến. • Tính chặt chẽ về mặt hình thức. • Tính bắt buộc.
Trả lời
• Tính quy phạm phổ biến. • Tính chặt chẽ về mặt hình thức. • Tính bắt buộc.