Chiến tranh TG thứ 2 nhìn từ không gian.

  1. Lịch sử

Nói về bên nào có lợi ích nhiều nhất đó là Mỹ. Bên nào thiệt hại nhiều nhất đó là Liên Xô. Và dường như người Mỹ không muốn đi quá sâu vào vấn đề này.

Và việc thả bom nguyên tử vào thường dân Nhật của người Mỹ. Họ cho rằng không mất nhân tính. Nhưng sau này thế giới sẽ xét lại hành động của họ.

Từ khóa: 

world war ii

,

lịch sử

Có 1 vấn đề quan trọng cần đánh giá là nước nào là nước có vai trò quan trọng nhất và lớn nhất trong việc tiêu diệt chủ nghĩa Axis, tôi cho là Mỹ

Trả lời

Có 1 vấn đề quan trọng cần đánh giá là nước nào là nước có vai trò quan trọng nhất và lớn nhất trong việc tiêu diệt chủ nghĩa Axis, tôi cho là Mỹ

Đăng lại Video này giúp mình đi bạn ơi