Cho biết vào thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, văn hóa Việt Nam kết tinh những giá trị truyền thống cơ bản nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn hóa bản địa thời kì này vẫn được bảo tồn và phát triển. - Có sự tiếp thu và làm chủ những ảnh hưởng văn hóa của nước ngoài. - Tiếp thu kĩ thuật làm giấy của Trung Quốc, nhân dân ta đã tìm tòi, khai thác tài nguyên địa phương và chế tạo ra giấy tốt hơn, chất lượng có phần hơn Trung Hoa. - Ảnh hưởng kĩ thuật gốm sứ, tiếp thu kĩ thuật của Trung Hoa và sáng tạo thêm nhiều loại hình trang trí mới, - Tiếp biến về ngôn ngữ, trên cơ sở chữ Hán của người Việt biến ra âm của người Việt. - Vào thời Hùng Vương, nền văn hóa của người Việt rất phong phú, đặc biệt là thờ cúng tổ tiên nảy sinh ở khu vực ĐNA trước khi nó được truyền ba tới miền này. - Nét đặc biệt là lòng tôn trọng phụ nữ của văn hóa Việt cổ. Biểu hiện cụ thể là truyền thống dũng cảm chống ngoại xâm và lãnh đạo nhân dân của bà Trưng, bà Triệu. Vai trò củ ngừi phụ nữ trong gia đình và xã hội được đề cao. - Cùng với phong tục dùng trống Đồng, nhiều tục lệ truyền thống khác vẫn được giữ gìn như tục cạo tóc hay lưu tóc, xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu. - Tuy chưa có một nền văn học chính thức và thành văn nhưng vẫn có đời sống văn học khá cao. - Nền văn nghệ giàu có va tiếp tục phát triển dưới dạng các huyền thoại, huyền tích hay ca dao, tục ngữ. - Sự du nhập của văn hóa Trung Quốc đã có những ảnh hưởng tích cực nhất định đối với đời sống văn hóa Việt Nam, nhất là những trung tâm chính trị, buôn bán tập trung như Luy Lâu, Long Biên.. - Về âm nhạc thì bên cạnh một số nhạc cụ có ảnh hưởng của Trung Hoa như khánh, chuông thì còn chịu ảnh hưởng của Ấn Độ và Trung Á như trống cơm, hồ cầm và còn những nhạc cụ độc đáo khác như cồng, chiêng.. - Người Viêt Nam mất nước chứ không mất làng. Nền đô thị của phong kiến Trung Quốc thời Bắc thuộc chỉ có chiều dài thời gian chứ thiếu bề rộng không gian và càng thiếu hẳn về bề sâu trong lòng xã hội nước ta. * Một số nhận định chung: - Bắc thuộc và chống Bắc thuộc là hai mặt đối lập và đấu tranh quyết liệt với nhau. Nó chi phối toàn bộ cuộc sống Viêt Nam và tiến trình lịch sử Việt Nam hàng nhiều thế kỉ. - Chế độ phong kiến Trung Quốc đóng vai trò quan trọng để thống nhất, tổ chức đất nước. - Trên cơ sở văn minh nông nghiệp và xóm làng, nhân dân ta đã tiếp thu một số yếu tố văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ và vủng biển Phương Nam.
Trả lời
Văn hóa bản địa thời kì này vẫn được bảo tồn và phát triển. - Có sự tiếp thu và làm chủ những ảnh hưởng văn hóa của nước ngoài. - Tiếp thu kĩ thuật làm giấy của Trung Quốc, nhân dân ta đã tìm tòi, khai thác tài nguyên địa phương và chế tạo ra giấy tốt hơn, chất lượng có phần hơn Trung Hoa. - Ảnh hưởng kĩ thuật gốm sứ, tiếp thu kĩ thuật của Trung Hoa và sáng tạo thêm nhiều loại hình trang trí mới, - Tiếp biến về ngôn ngữ, trên cơ sở chữ Hán của người Việt biến ra âm của người Việt. - Vào thời Hùng Vương, nền văn hóa của người Việt rất phong phú, đặc biệt là thờ cúng tổ tiên nảy sinh ở khu vực ĐNA trước khi nó được truyền ba tới miền này. - Nét đặc biệt là lòng tôn trọng phụ nữ của văn hóa Việt cổ. Biểu hiện cụ thể là truyền thống dũng cảm chống ngoại xâm và lãnh đạo nhân dân của bà Trưng, bà Triệu. Vai trò củ ngừi phụ nữ trong gia đình và xã hội được đề cao. - Cùng với phong tục dùng trống Đồng, nhiều tục lệ truyền thống khác vẫn được giữ gìn như tục cạo tóc hay lưu tóc, xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu. - Tuy chưa có một nền văn học chính thức và thành văn nhưng vẫn có đời sống văn học khá cao. - Nền văn nghệ giàu có va tiếp tục phát triển dưới dạng các huyền thoại, huyền tích hay ca dao, tục ngữ. - Sự du nhập của văn hóa Trung Quốc đã có những ảnh hưởng tích cực nhất định đối với đời sống văn hóa Việt Nam, nhất là những trung tâm chính trị, buôn bán tập trung như Luy Lâu, Long Biên.. - Về âm nhạc thì bên cạnh một số nhạc cụ có ảnh hưởng của Trung Hoa như khánh, chuông thì còn chịu ảnh hưởng của Ấn Độ và Trung Á như trống cơm, hồ cầm và còn những nhạc cụ độc đáo khác như cồng, chiêng.. - Người Viêt Nam mất nước chứ không mất làng. Nền đô thị của phong kiến Trung Quốc thời Bắc thuộc chỉ có chiều dài thời gian chứ thiếu bề rộng không gian và càng thiếu hẳn về bề sâu trong lòng xã hội nước ta. * Một số nhận định chung: - Bắc thuộc và chống Bắc thuộc là hai mặt đối lập và đấu tranh quyết liệt với nhau. Nó chi phối toàn bộ cuộc sống Viêt Nam và tiến trình lịch sử Việt Nam hàng nhiều thế kỉ. - Chế độ phong kiến Trung Quốc đóng vai trò quan trọng để thống nhất, tổ chức đất nước. - Trên cơ sở văn minh nông nghiệp và xóm làng, nhân dân ta đã tiếp thu một số yếu tố văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ và vủng biển Phương Nam.