Cho đa thức f(x)=ax^3+2bx^2+3cx+4d với các hệ số a,b,c,d là các số nguyên. Chứng minh rằng không thể đồng thời tồn tại f(7)=73 và f(3)=58.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

: Giả sử đồng thời f(7)=73 và f(3)=58 f(7)=a 7^3+2b7^2+3c7+4d=73 f(3)= a 3^3+2b3^2+3c3+4d=58 =>f(7)-f(3)=316a+80b+12c=15 (*) Mà 316a+80b+12c chia hết cho 4 15 không chia hết cho 4 Lại có a,b,c,d là số nguyên =>(*) vô lý => đpcm
Trả lời
: Giả sử đồng thời f(7)=73 và f(3)=58 f(7)=a 7^3+2b7^2+3c7+4d=73 f(3)= a 3^3+2b3^2+3c3+4d=58 =>f(7)-f(3)=316a+80b+12c=15 (*) Mà 316a+80b+12c chia hết cho 4 15 không chia hết cho 4 Lại có a,b,c,d là số nguyên =>(*) vô lý => đpcm