Chữ Hán có mấy loại?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chữ Hán gồm 2 loại là chữ giản thể và chữ phồn thể. Chữ giản thể là những từ Hán đơn giản được viết tắt. Còn từ phồn thể là những từ Hán khó, có nhiều nét và không viết tắt. Loại chữ thường được sử dụng nhiều trong việc học chính là chữ giản thể.
Trả lời
Chữ Hán gồm 2 loại là chữ giản thể và chữ phồn thể. Chữ giản thể là những từ Hán đơn giản được viết tắt. Còn từ phồn thể là những từ Hán khó, có nhiều nét và không viết tắt. Loại chữ thường được sử dụng nhiều trong việc học chính là chữ giản thể.