Chữ Hán tượng hình là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chữ Hán tượng hình là phương pháp tạo chữ Hán bằng cách vẽ hình những vật có thực để tạo ra chữ viết. Đây là phương pháp tạo chữ sớm nhất và là cơ sở tạo nên hệ thống chữ Hán phức tạp và đồ sộ. Số lượng chữ Hán tượng hình không nhiều nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng.
Trả lời
Chữ Hán tượng hình là phương pháp tạo chữ Hán bằng cách vẽ hình những vật có thực để tạo ra chữ viết. Đây là phương pháp tạo chữ sớm nhất và là cơ sở tạo nên hệ thống chữ Hán phức tạp và đồ sộ. Số lượng chữ Hán tượng hình không nhiều nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng.