Trao quyền được thể hiện qua mấy cấp độ? Trình bày cụ thể?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Việc tăng quyền lực được thực hiện trên ba cấp độ: Vi mô: đây là cấp độ nền cho những cấp độ khác phát triển. Cấp độ này được thực hiện trong chính bản thân mỗi thân chủ. Nhân viên xã hội sẽ giúp thân chủ: Trung mô: những người đã được tăng quyền lực cộng tác với người khác để tạo ra sự thay đổi ở mức độ lớn hơn; Xây dựng năng lực cá nhân; Gia tăng nhận thức; Giảm việc tự trách mình; Đề cao trách nhiệm cá nhân; Cung cấp kỹ năng: phát triển điểm mạnh, nhận thức chia sẻ quyền lực và sự bình đẳng trong tôn trọng lẫn nhau. Trung mô: những người đã được tăng quyền lực cộng tác với người khác để tạo ra sự thay đổi ở mức độ lớn hơn; Gia tăng nhận thức nhóm; Làm cho nhóm nhận ra những điểm tương đồng và cảm thấy mình không đơn độc; Cung cấp kỹ năng: vận động tài nguyên. Vĩ mô: những người đã được tăng quyền lực cảm thấy rằng họ có thể cùng nhau vận động để thay đổi chính sách. Nhân viên xã hội: Giáo dục và truyền thông trong quần chúng về tình trạng bất bình đẳng và yếu thế trong xã hội
Trả lời
Việc tăng quyền lực được thực hiện trên ba cấp độ: Vi mô: đây là cấp độ nền cho những cấp độ khác phát triển. Cấp độ này được thực hiện trong chính bản thân mỗi thân chủ. Nhân viên xã hội sẽ giúp thân chủ: Trung mô: những người đã được tăng quyền lực cộng tác với người khác để tạo ra sự thay đổi ở mức độ lớn hơn; Xây dựng năng lực cá nhân; Gia tăng nhận thức; Giảm việc tự trách mình; Đề cao trách nhiệm cá nhân; Cung cấp kỹ năng: phát triển điểm mạnh, nhận thức chia sẻ quyền lực và sự bình đẳng trong tôn trọng lẫn nhau. Trung mô: những người đã được tăng quyền lực cộng tác với người khác để tạo ra sự thay đổi ở mức độ lớn hơn; Gia tăng nhận thức nhóm; Làm cho nhóm nhận ra những điểm tương đồng và cảm thấy mình không đơn độc; Cung cấp kỹ năng: vận động tài nguyên. Vĩ mô: những người đã được tăng quyền lực cảm thấy rằng họ có thể cùng nhau vận động để thay đổi chính sách. Nhân viên xã hội: Giáo dục và truyền thông trong quần chúng về tình trạng bất bình đẳng và yếu thế trong xã hội