Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

CNXHKH dùng để mô tả ba phạm trù "kinh tể-chính trị-xã hội" do Marx và Engels tạo ra. Nội dung chính của thuyết này là:

1/ Nêu ra những sự mẫu thuẫn của chủ nghĩa tư bản

2/ Nói lên sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

3/ CNXH theo hướng khoa học giúp con người thoát khỏi sự sáp bức, bóc lột.

Trả lời

CNXHKH dùng để mô tả ba phạm trù "kinh tể-chính trị-xã hội" do Marx và Engels tạo ra. Nội dung chính của thuyết này là:

1/ Nêu ra những sự mẫu thuẫn của chủ nghĩa tư bản

2/ Nói lên sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

3/ CNXH theo hướng khoa học giúp con người thoát khỏi sự sáp bức, bóc lột.