Chức năng của xã hội học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xã hội học giúp chúng ta hiểu sự khác biệt văn hóa và điều này giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều về thế giới, xây dựng chính sách và đánh giá chính sách, giúp nâng cao nhận thức của các nhóm xã hội và từ đó các nhóm xã hội có thể đưa ra những hành động thực tiễn để mang lại đổi mới hữu ích cho cuộc sống. Xã hội học hữu ích đối với sự phát triển của cá nhân.
Trả lời
Xã hội học giúp chúng ta hiểu sự khác biệt văn hóa và điều này giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều về thế giới, xây dựng chính sách và đánh giá chính sách, giúp nâng cao nhận thức của các nhóm xã hội và từ đó các nhóm xã hội có thể đưa ra những hành động thực tiễn để mang lại đổi mới hữu ích cho cuộc sống. Xã hội học hữu ích đối với sự phát triển của cá nhân.