Chứng minh: Xã hội càng phát triển thì quyền lực không chính thức càng thu hẹp?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhu cầu về an ninh, nhu cầu được bảo vệ tăng lên. Nhu cầu về sự phát triển xã hội: + Quyền con người được tăng lên vì mọi người đã nhận thức được quyền lợi của bản thân cũng như quyền lợi của ng khác. + Sự tương tác giữa chính phủ và người dân. + Quyền lợi và lợi ích dân tộc đc đề cao. Sự phát triển của con người Phong tục tập quán và các suy nghĩ đã từng được cho là chuẩn mực giờ được nhìn nhận lại theo đúng pháp luật.
Trả lời
Nhu cầu về an ninh, nhu cầu được bảo vệ tăng lên. Nhu cầu về sự phát triển xã hội: + Quyền con người được tăng lên vì mọi người đã nhận thức được quyền lợi của bản thân cũng như quyền lợi của ng khác. + Sự tương tác giữa chính phủ và người dân. + Quyền lợi và lợi ích dân tộc đc đề cao. Sự phát triển của con người Phong tục tập quán và các suy nghĩ đã từng được cho là chuẩn mực giờ được nhìn nhận lại theo đúng pháp luật.