1. Công nghệ thông tin

Có ai nghiên cứu về mô phỏng không ?

Từ khóa: Công nghệ thông tin

Bạn mình có làm mô phỏng máy bay, tàu ngầm. Bạn đang làm mô phỏng gì thế?

Trả lời

Bạn mình có làm mô phỏng máy bay, tàu ngầm. Bạn đang làm mô phỏng gì thế?