Có bao nhiêu người sử dụng tiếng Pháp như ngôn ngữ mẹ đẻ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có 75 triệu người trên thế giới sử dụng Pháp như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Trả lời
Có 75 triệu người trên thế giới sử dụng Pháp như ngôn ngữ mẹ đẻ.