Có bao nhiêu phương pháp dịch?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có 8 loại - Word-for-word translation - Literal translation - Faithful translation - Semantic translation - Adaption - Free translation - Idiomatic translation - Communicative translation
Trả lời
Có 8 loại - Word-for-word translation - Literal translation - Faithful translation - Semantic translation - Adaption - Free translation - Idiomatic translation - Communicative translation