1. Ngoại ngữ

Có những cách nào để thể hiện bạn đang buồn bằng tiếng Anh?

Ngoài câu "I'm sad" thì chúng ta còn những mẫu câu nào để thể hiện mình đang buồn chán?

Mình suggest một vài mẫu như:

  • I'm fed up.
  • I feel blue.
  • I'm feeling down.
  • I'm frustrated.

Còn mẫu nào khác không các bạn nhỉ? Kiểu dạng idiom thì sao?

Từ khóa: mẫu câu tiếng anh, học tiếng anh mỗi ngày, tiếng anh, Ngoại ngữ

I am sick at heart

I feel upset/ gloomy/ pathetic/ down/ depressed.

I am in low spirits

I am out of sorts

Trả lời

I am sick at heart

I feel upset/ gloomy/ pathetic/ down/ depressed.

I am in low spirits

I am out of sorts

I don't wanna do anything right now ...