1. Kiến thức chung

Có những cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nào gây ảnh hưởng toàn cầu?

Từ khóa: kiến thức chung

Gần đây thì có Khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2008

Trả lời

Gần đây thì có Khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2008