Có thể cho mình hỏi về trải nghiệm của bạn về quy trình cụ thể phỏng vấn tuyển nhân sự ở công ty không ạ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

1. Giới thiệu những người phỏng vấn và trình tự làm việc của buổi phỏng vấn. 

2. Người phỏng vấn giới thiệu về doanh nghiệp và giải thích về công việc. 

3. Người phỏng vấn đặt các câu hỏi nhằm làm rõ thông tin trong hồ sơ ứng viên. 

4. Phần chính của cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn đặt các câu hỏi( Câu hỏi hành vi và câu hỏi tình huống) nhằm đánh giá khả năng và sự phù hợp của ứng viên. 

5. Ứng viên đặt câu hỏi. Viêc bạn đặt câu hỏi cũng phải thật khéo léo. Bạn cần chú ý thể hiện đươc sự quan tâm của bạn đến sự phát triển của công ty- nơi bạn xin việc

6. Kết thúc phỏng vấn, người phỏng vấn tóm lại các thông tin và thông báo với ứng viên về bước tiếp theo.

7.Người phỏng vấn dẫn ứng viên đi thăm doanh nghiệp (nếu thích hợp). Thông thường thường rất ít xảy ra ở Việt Nam. 

Nguồn: Internet

Trả lời

1. Giới thiệu những người phỏng vấn và trình tự làm việc của buổi phỏng vấn. 

2. Người phỏng vấn giới thiệu về doanh nghiệp và giải thích về công việc. 

3. Người phỏng vấn đặt các câu hỏi nhằm làm rõ thông tin trong hồ sơ ứng viên. 

4. Phần chính của cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn đặt các câu hỏi( Câu hỏi hành vi và câu hỏi tình huống) nhằm đánh giá khả năng và sự phù hợp của ứng viên. 

5. Ứng viên đặt câu hỏi. Viêc bạn đặt câu hỏi cũng phải thật khéo léo. Bạn cần chú ý thể hiện đươc sự quan tâm của bạn đến sự phát triển của công ty- nơi bạn xin việc

6. Kết thúc phỏng vấn, người phỏng vấn tóm lại các thông tin và thông báo với ứng viên về bước tiếp theo.

7.Người phỏng vấn dẫn ứng viên đi thăm doanh nghiệp (nếu thích hợp). Thông thường thường rất ít xảy ra ở Việt Nam. 

Nguồn: Internet