Con cua có bao nhiêu chân và bao nhiêu càng?

  1. Sinh vật cảnh

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

Con cua có 8 chân và 2 càng.
Trả lời
Con cua có 8 chân và 2 càng.