Nêu chức năng chính của bản ngã là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo Schammes (1996), bản ngã có một số chức năng ý thức và vô thức sau đây: - ý thức môi trường bên ngoài: bản ngã định hướng chính xác về thế giới bên ngoài.
Trả lời
Theo Schammes (1996), bản ngã có một số chức năng ý thức và vô thức sau đây: - ý thức môi trường bên ngoài: bản ngã định hướng chính xác về thế giới bên ngoài.