Công nghệ 4.0 là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống không gian mạng thực-ảo Internet Vạn Vật và điện toán đám mây và điện toán nhận thức.
Trả lời
Là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống không gian mạng thực-ảo Internet Vạn Vật và điện toán đám mây và điện toán nhận thức.