Công thức tính tỷ suất lợi nhuận?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tỷ suất lợi nhuận là tr số phần trăm giữa giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước: P’=m/(c+v) ×100 (%)
Trả lời
Tỷ suất lợi nhuận là tr số phần trăm giữa giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước: P’=m/(c+v) ×100 (%)