Đặc điểm của các đại diện thị giác ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các đại diện thị giác thực hiện hai quá trình xử lý thông tin thị giác đó là: Quá trình xử lý song song các thuộc tính thị giác và quá trình xử lý thứ bậc các thông tin thị giác. a. Quá trình xử lý song song các thuộc tính thị giác : Quá trình xử lý song song các thuộc tính thị giác là quá trình các nhóm tế bào thần kinh trên nhân gối ngoài trong đồi thị đồng thời thực hiện phân tích những đặc điểm khác nhau của đối tượng. Cơ sở của quá trình này là các tế bào thần kinh trên mỗi lớp của nhân gối ngoài chỉ phản ứng với những khía cạnh nhất định của kích thích thị giác. Ví dụ: Các đặc điểm như hình dạng, màu sắc, sự chuyển động, dấu hiệu khoảng cách của một vật sẽ được xử lý ở những nhóm tế bào thần kinh khác nhau của nhân gối ngoài. b. Quá trình xử lý thứ bậc các thông tin thị giác: Quá trình xử lý thứ bậc các thông tin thị giác là quá trình các cột tế bào thần kinh xử lý các thông tin thị giác mà trong đó mỗi một tế bào thần kinh trong cột tế bào thần kinh xử lý một phần của thông tin thị giác đó. Ví dụ: Một vài tế bào thần kinh trên vỏ não phản ứng với những đường thẳng kết hợp với một vài tế bào thần kinh khác trên vỏ não phản ứng với phương hướng trong không gian để tạo nên khả năng nhận biết một khối hộp. Như vậy thông tin thị giác về khối hộp đã được xử lý thứ bậc từ các đường thẳng đến phương hướng và cuối cùng là toàn bộ khối hộp.
Trả lời
Các đại diện thị giác thực hiện hai quá trình xử lý thông tin thị giác đó là: Quá trình xử lý song song các thuộc tính thị giác và quá trình xử lý thứ bậc các thông tin thị giác. a. Quá trình xử lý song song các thuộc tính thị giác : Quá trình xử lý song song các thuộc tính thị giác là quá trình các nhóm tế bào thần kinh trên nhân gối ngoài trong đồi thị đồng thời thực hiện phân tích những đặc điểm khác nhau của đối tượng. Cơ sở của quá trình này là các tế bào thần kinh trên mỗi lớp của nhân gối ngoài chỉ phản ứng với những khía cạnh nhất định của kích thích thị giác. Ví dụ: Các đặc điểm như hình dạng, màu sắc, sự chuyển động, dấu hiệu khoảng cách của một vật sẽ được xử lý ở những nhóm tế bào thần kinh khác nhau của nhân gối ngoài. b. Quá trình xử lý thứ bậc các thông tin thị giác: Quá trình xử lý thứ bậc các thông tin thị giác là quá trình các cột tế bào thần kinh xử lý các thông tin thị giác mà trong đó mỗi một tế bào thần kinh trong cột tế bào thần kinh xử lý một phần của thông tin thị giác đó. Ví dụ: Một vài tế bào thần kinh trên vỏ não phản ứng với những đường thẳng kết hợp với một vài tế bào thần kinh khác trên vỏ não phản ứng với phương hướng trong không gian để tạo nên khả năng nhận biết một khối hộp. Như vậy thông tin thị giác về khối hộp đã được xử lý thứ bậc từ các đường thẳng đến phương hướng và cuối cùng là toàn bộ khối hộp.