Dẫn luận ngôn ngữ học?

  1. Ngoại ngữ

hãy cho biết những đơn vị nào của ngôn ngữ có bản chất tín hiệu?

Từ khóa: 

ngoại ngữ

âm vị, hình vị chăng?

Trả lời

âm vị, hình vị chăng?