Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bao nhiêu lần đổi tên?

  1. Lịch sử

Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bao nhiêu lần đổi tên? và có thể nêu rõ cho em dc không ạ

Từ khóa: 

lịch sử

Ban đầu, ( 3/2/1930) đảng có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó qua 3 lần đổi tên:

Thứ nhất, tại đại hội tháng 10, đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương 

Thứ hai, tại đại hội tháng 2 năm 1951, đổi tên thành Đảng Lao Động Việt Nam

Thứ ba, năm 1976 đến nay , đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam

Trả lời

Ban đầu, ( 3/2/1930) đảng có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó qua 3 lần đổi tên:

Thứ nhất, tại đại hội tháng 10, đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương 

Thứ hai, tại đại hội tháng 2 năm 1951, đổi tên thành Đảng Lao Động Việt Nam

Thứ ba, năm 1976 đến nay , đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam