Đánh giá tác động môi trường là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Là quá trình xác định khả năng ảnh hưởng đến môi trường xã hội và cụ thể là đến sức khỏe của con người.Từ đó, đánh giá tác động đến các thành phần môi trường: vật lý, sinh học, kinh tế - xã hội nhằm giúp cho việc ra quyết định một cách hợp lý logic.ĐGTĐMT còn cố gắng đưa ra biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động có hại, kể cae việc áp dụng biện pháp thay thế
Trả lời
Là quá trình xác định khả năng ảnh hưởng đến môi trường xã hội và cụ thể là đến sức khỏe của con người.Từ đó, đánh giá tác động đến các thành phần môi trường: vật lý, sinh học, kinh tế - xã hội nhằm giúp cho việc ra quyết định một cách hợp lý logic.ĐGTĐMT còn cố gắng đưa ra biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động có hại, kể cae việc áp dụng biện pháp thay thế