Có thể kép ngành văn học với những ngành/ khoa nào khác ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

đối với ngành văn học có chuyên ngành có liên quan đến tất cả các vấn đề xã hội. Chính vì vậy có thể kép với tất cả 23 ngành còn lại trong trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Trả lời
đối với ngành văn học có chuyên ngành có liên quan đến tất cả các vấn đề xã hội. Chính vì vậy có thể kép với tất cả 23 ngành còn lại trong trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.