Đâu là công ty, tập đoàn nào ở Việt Nam làm ăn đểu nhất, lừa dối người tiêu dùng nhiều nhất?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Doanh nghiệp, Công ty nào đang hoạt động ở Việt Nam mà lừa dối người tiêu dùng nhiều nhất, làm ăn không minh bạch nhất?

Từ khóa: 

doanh nghiệp

,

tập đoàn

,

công ty

,

tiêu dùng

,

người tiêu dùng

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Là doanh nghiệp lớn ắt hẳn đều có sự lươn lẹo. Cocacola năm nào cũng báo lỗ không đóng đồng thuế nào. Nhiều công ty tập đoàn BDS ăn chặn cướp đất trắng trợn. Nói chung là không trong nội bộ doanh nghiệp khó nói lắm

Trả lời

Là doanh nghiệp lớn ắt hẳn đều có sự lươn lẹo. Cocacola năm nào cũng báo lỗ không đóng đồng thuế nào. Nhiều công ty tập đoàn BDS ăn chặn cướp đất trắng trợn. Nói chung là không trong nội bộ doanh nghiệp khó nói lắm