Nếu là Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục, bạn sẽ đem kiến thức Lịch sử nào chưa từng được dạy vào trong sách giáo khoa?

  1. Giáo dục

  2. Lịch sử

Bạn sẽ thêm kiến thức nào chưa từng có trong sách giáo khoa vào trong chương trình học???

Mình sẽ chọn Hội Tam Điểm và Cướp biển ở Việt Nam

https://cdn.noron.vn/2021/07/27/su-hien-dien-cua-thanh-vien-tam-diem-tai-viet-nam-tran-thu-dung-1627384400.jpg
Từ khóa: 

giáo dục

,

sách giáo khoa

,

lịch sử

,

giáo dục

,

lịch sử

Nhiệm vụ của sgk là cung cấp kiến thức căn bản cho học sinh và định hướng về chính trị.
Chứ không phải cung cấp kiến thức chuyên sâu, đào tạo sử gia hay đưa những thông tin thiếu xác thực (đôi khi còn gây nguy hại cho nền chính trị)
Sgk lịch sử hiện nay đã là căn bản của căn bản rồi mà học sinh còn không chịu học đến nơi đến chốn. Thì nét thêm kiến thức khác vào làm gì
Trả lời
Nhiệm vụ của sgk là cung cấp kiến thức căn bản cho học sinh và định hướng về chính trị.
Chứ không phải cung cấp kiến thức chuyên sâu, đào tạo sử gia hay đưa những thông tin thiếu xác thực (đôi khi còn gây nguy hại cho nền chính trị)
Sgk lịch sử hiện nay đã là căn bản của căn bản rồi mà học sinh còn không chịu học đến nơi đến chốn. Thì nét thêm kiến thức khác vào làm gì

Mình sẽ đưa thêm thông tin về xã hội loạn lạc thời đất nước mới thống nhất

Giải thoại về Nguyễn Bỉnh Khiêm