Dãy Fibonacci là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

6. Câu trả lời : Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên, trong đó một con số được xác định bằng cách cộng hai con số đứng trước nó. Bắt đầu với 0 và 1, dãy số tiếp tục 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, và cứ thế. Viết tổng quát thì biểu thức là xn = xn-1 + xn-2.
Trả lời
6. Câu trả lời : Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên, trong đó một con số được xác định bằng cách cộng hai con số đứng trước nó. Bắt đầu với 0 và 1, dãy số tiếp tục 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, và cứ thế. Viết tổng quát thì biểu thức là xn = xn-1 + xn-2.