Đề tài nghiên cứu khoa học liên quan tới ngành Văn hoá truyền thông?

  1. Khoa học

Hiện tại e đang học ngành Văn hóa truyền thông. Thì theo mng e nên chọn đề tài nghiên cứu khoa học nào có liên quan tới ngành học của e ạ. Mng cho e ý kiến với ạ?

Từ khóa: 

khoa học

Liên nghĩ em nên bắt đầu từ việc quan sát các vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến ngành học của em. Như vậy đề tài của em sẽ có tính thực tế và khả thi hơn nếu đem ra áp dụng. Thí dụ, em nghĩ sao về văn hóa khi làm truyền thông? việc sử dụng các KOL để làm truyền thông có lợi ích và hạn chế nào? ứng dụng của truyền thông để giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội (như nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua như thế nào?).

Trả lời

Liên nghĩ em nên bắt đầu từ việc quan sát các vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến ngành học của em. Như vậy đề tài của em sẽ có tính thực tế và khả thi hơn nếu đem ra áp dụng. Thí dụ, em nghĩ sao về văn hóa khi làm truyền thông? việc sử dụng các KOL để làm truyền thông có lợi ích và hạn chế nào? ứng dụng của truyền thông để giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội (như nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua như thế nào?).

Nhận thức của sinh viên về giá trị các tác phẩm văn học Việt Nam

văn hóa đọc báo của giới trẻ Việt Nam