Điều gì đặc biệt làm nên chữ Hán?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đặc biệt vốn từ đơn âm tiết, nghĩa là mỗi chữ Hán tương ứng một âm tiết - một tiếng, hay còn gọi là những yếu tố gốc Hán, có vai trò rất quan trọng trong tiếng Việt. Những yếu tố gốc Hán được tiếng Việt mượn như là những hạt nhân dĩ tác trong quá trình tạo từ trong tiếng Việt. Theo cách gọi yếu tố gốc Hán, là những hạt nhân cơ bản tự do hoạt động, có khả năng tái tạo từ mới Hán Việt. Những yếu tố gốc Hán có khả năng tự do này, đã, đang và sẽ có cơ tạo từ mới trong tiếng Việt một cách hiệu quả và có vị trí đáng chú ý. Từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách mở cửa, giao lưu rộng rãi với các nước trên thế giới, tạo mối quan hệ gần gũi, trực tiếp về văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Cùng quá trình đó, hàng loạt những khái niệm mới từ bên ngoài vào tiếng Việt, bắt buộc tiếng Việt phải có từ để ghi lại, dùng cho chính mình. Vậy trên cơ sở nào để có thể tạo lập vốn từ ghi lại những thuật ngữ, khái niệm mới đó ? Trong trường hợp này chỉ có các yếu tố gốc Hán mới có thể đáp ứng được đòi hỏi bức thiết trên, trong hiện tại và cả trong tương lai.
Trả lời
Đặc biệt vốn từ đơn âm tiết, nghĩa là mỗi chữ Hán tương ứng một âm tiết - một tiếng, hay còn gọi là những yếu tố gốc Hán, có vai trò rất quan trọng trong tiếng Việt. Những yếu tố gốc Hán được tiếng Việt mượn như là những hạt nhân dĩ tác trong quá trình tạo từ trong tiếng Việt. Theo cách gọi yếu tố gốc Hán, là những hạt nhân cơ bản tự do hoạt động, có khả năng tái tạo từ mới Hán Việt. Những yếu tố gốc Hán có khả năng tự do này, đã, đang và sẽ có cơ tạo từ mới trong tiếng Việt một cách hiệu quả và có vị trí đáng chú ý. Từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách mở cửa, giao lưu rộng rãi với các nước trên thế giới, tạo mối quan hệ gần gũi, trực tiếp về văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Cùng quá trình đó, hàng loạt những khái niệm mới từ bên ngoài vào tiếng Việt, bắt buộc tiếng Việt phải có từ để ghi lại, dùng cho chính mình. Vậy trên cơ sở nào để có thể tạo lập vốn từ ghi lại những thuật ngữ, khái niệm mới đó ? Trong trường hợp này chỉ có các yếu tố gốc Hán mới có thể đáp ứng được đòi hỏi bức thiết trên, trong hiện tại và cả trong tương lai.