1. Ngoại ngữ

Điều gì khiến ngoại ngữ trở nên quan trọng đối với mọi người?

Từ khóa: ngoại ngữ, tầm quan trọng, Ngoại ngữ
Quốc tế hóa trong nhiều lĩnh vực. Khối lượng kiến thức bạn có thể tiếp cận được nếu có ngoại ngữ.

Trả lời

Quốc tế hóa trong nhiều lĩnh vực. Khối lượng kiến thức bạn có thể tiếp cận được nếu có ngoại ngữ.