Điều kiện đảm bảo giành, giữ và thực thi quyền lực chính trị ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Có đường lối, chính sách đúng. * Có hệ thống tổ chức: Đảng chính trị vững mạnh, xây dựng hệ thống nhà nước, các tổ chức chính trị quần chúng. * Tuyển lựa được những con người chính trị có phẩm chất và năng lực tốt. * Có quyết định chính trị, phương thức và nghệ thuật hoạt động chính trị đúng.
Trả lời
* Có đường lối, chính sách đúng. * Có hệ thống tổ chức: Đảng chính trị vững mạnh, xây dựng hệ thống nhà nước, các tổ chức chính trị quần chúng. * Tuyển lựa được những con người chính trị có phẩm chất và năng lực tốt. * Có quyết định chính trị, phương thức và nghệ thuật hoạt động chính trị đúng.