Điều kiện đảm bảo thực thi quyền lực của nhân dân lao động ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có 3 nhóm giải pháp để đảm bảo quyền của nhân dân lao động : a. Nhóm giải pháp chính trị . - Nâng cao bản chất giai cấp, cách mạng của hệ thống, hoàn thiện thể chế: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ (bằng pháp luật). - Chống tha hóa của một bộ phận cán bộ trong bộ máy quyền lực chính trị . - Chống âm mưu chia rẽ, lật đổ chế độ qua diễn biến hòa bình. - Xây dựng chế độ dân chủ thực sự . b. Nhóm giải pháp kinh tế . - Mục tiêu giúp người dân có khả năng làm chủ về kinh tế . - Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN . - Củng cố, tìm kiếm các mô hình kinh tế phù hợp với trình độ phát triển và đặc điểm của thị trường lao động hiện nay. - Giảm khoảng cách giàu nghèo . c. Nhóm giải pháp văn hóa – xã hội . - Nâng cao dân trí . - Xây dựng văn hóa dân chủ . - Phát huy truyền thống đoàn kết .
Trả lời
Có 3 nhóm giải pháp để đảm bảo quyền của nhân dân lao động : a. Nhóm giải pháp chính trị . - Nâng cao bản chất giai cấp, cách mạng của hệ thống, hoàn thiện thể chế: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ (bằng pháp luật). - Chống tha hóa của một bộ phận cán bộ trong bộ máy quyền lực chính trị . - Chống âm mưu chia rẽ, lật đổ chế độ qua diễn biến hòa bình. - Xây dựng chế độ dân chủ thực sự . b. Nhóm giải pháp kinh tế . - Mục tiêu giúp người dân có khả năng làm chủ về kinh tế . - Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN . - Củng cố, tìm kiếm các mô hình kinh tế phù hợp với trình độ phát triển và đặc điểm của thị trường lao động hiện nay. - Giảm khoảng cách giàu nghèo . c. Nhóm giải pháp văn hóa – xã hội . - Nâng cao dân trí . - Xây dựng văn hóa dân chủ . - Phát huy truyền thống đoàn kết .