Vai trò của Ngân hàng Trung ương đối với nền kinh tế?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngân hàng trung ương thực hiện hai vai trò cơ bản là: ngân hàng của quốc gia và thực hiện chức năng quản lý vĩ mô các hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng nhằm đảm bảo sự ổn định tiền tệ và an toàn cho cả hệ thống ngân hàng. + Chức năng ngân hàng của quốc gia: Ngân hàng trung ương được giao trọng trách độc quyền phát hành tiền, và là ngân hàng của các ngân hàng. Ngân hàng trung ương không tham gia kinh doanh tiền tệ, tín dụng trực tiếp với các chủ thể trong nền kinh tế mà chỉ thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng với các ngân hàng trung gian + Chức năng quản lý vĩ mô về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng: Xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Chính sách tiền tệ là chính sách kinh tế vĩ mô trong đó Ngần hàng TW sử dụng các công cụ của mình để điều tiết và kiểm soát khối lượng tiền trong lưu thông nhằm đảm bảo sự ổn định giá trị tiền tệ đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công ăn việc làm. Bên cạnh đó ngân hàng TW còn thanh tra, giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng.
Trả lời
Ngân hàng trung ương thực hiện hai vai trò cơ bản là: ngân hàng của quốc gia và thực hiện chức năng quản lý vĩ mô các hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng nhằm đảm bảo sự ổn định tiền tệ và an toàn cho cả hệ thống ngân hàng. + Chức năng ngân hàng của quốc gia: Ngân hàng trung ương được giao trọng trách độc quyền phát hành tiền, và là ngân hàng của các ngân hàng. Ngân hàng trung ương không tham gia kinh doanh tiền tệ, tín dụng trực tiếp với các chủ thể trong nền kinh tế mà chỉ thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng với các ngân hàng trung gian + Chức năng quản lý vĩ mô về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng: Xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Chính sách tiền tệ là chính sách kinh tế vĩ mô trong đó Ngần hàng TW sử dụng các công cụ của mình để điều tiết và kiểm soát khối lượng tiền trong lưu thông nhằm đảm bảo sự ổn định giá trị tiền tệ đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công ăn việc làm. Bên cạnh đó ngân hàng TW còn thanh tra, giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng.