Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với các trường hợp cụ thể: 1. Bản thân ngườilao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc và có văn bản xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. 2. Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có văn bản xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.
Trả lời
Theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với các trường hợp cụ thể: 1. Bản thân ngườilao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc và có văn bản xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. 2. Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có văn bản xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.