Điều kiện ra đời của chính trị ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Xuất hiện ở xã hội có giai cấp, có quan hệ giai cấp (quá trình đấu tranh) * vai trò của các yếu tố kinh tế, quan hệ các hình thái kinh tế thúc đẩy sự ra đời của chính trị, biến đổi của chính trị phụ thuộc vào kinh tế. * Quan hệ giai cấp ngoài các yếu tố khác đặc biệt là kinh tế, chính trị còn bị quy định bởi các điều kiện lịch sử trong từng giai đoạn nhất định tác động đến sự ra đời của chính trị.
Trả lời
* Xuất hiện ở xã hội có giai cấp, có quan hệ giai cấp (quá trình đấu tranh) * vai trò của các yếu tố kinh tế, quan hệ các hình thái kinh tế thúc đẩy sự ra đời của chính trị, biến đổi của chính trị phụ thuộc vào kinh tế. * Quan hệ giai cấp ngoài các yếu tố khác đặc biệt là kinh tế, chính trị còn bị quy định bởi các điều kiện lịch sử trong từng giai đoạn nhất định tác động đến sự ra đời của chính trị.