Định nghĩa về xã hội học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xã hội học là khoa học nghiên cứu về con người và xã hội thông qua các hiện tượng, sự kiện và quá trình xã hội
Trả lời
Xã hội học là khoa học nghiên cứu về con người và xã hội thông qua các hiện tượng, sự kiện và quá trình xã hội